| Home | Announcements | History | Lineage | Articles | Kata | Gallery | Directory | Links | Contact Us |

Kata

Kata of Seibukan Karate-Do

Seisan

Ananku

Wansu

Passai

Gojushiho

Wanchin

Chinto

Kusanku

Tokumine no Kun

Lineage of Seibukan Kata

Matsumura Sokon

Kyan Chotoku

Maeda Pechin

Oyadomari Kokan

Matsumura Sokon

Shimabukuro Zenryo

Matsumora Kosaku

Chatan Yara

Tokumine PechinAdditional Kata taught to Hanshi Zenpo Shimabukuro by Nakama Chozo include:

Naihanchi Shodan, Nidan & Sandan

Pinan 1-5

Passai Guwa

Jion

These kata have also been adopted into the Seibukan core curriculum:

Fukyugata Ichi & Ni

© IOSSKA All rights reserved.